Regulaminy

Regulamin udziału w zajęciach:

1. Płatności za zajęcia dokonuje się z góry za dany miesiąc do 10-tego dnia tego miesiąca.
2. Opłata jest stała bez względu na ilość zajęć w miesiącu (przeważnie powinny wypadać 4 zajęcia w miesiącu, jednak mogą się zdarzyć miesiące z 3 lub 5 zajęciami, wtedy odpłatność nie ulega zmianie).
3. W przypadku długiej nieobecności dziecka na zajęciach, opłata miesięczna ulega zmianie:
  - 0 obecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu, odpłatność wynosi 0zł (po zgłoszeniu tego faktu do instruktora)
  - 1 obecność dziecka na zajęciach w danym miesiącu, odpłatność wynosi 50%
  - 2, 3, 4, 5 obecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu, odpłatność wynosi 100%.
4. Zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny.
5. Rezygnację z zajęć należy złożyć z miesięcznym wyprzedzeniem.
6. Dziecko na zajęcia powinno przyjść w stroju niekrępującym ruchu i zmienionym obuwiu.
7. Formą zgłoszenia na zajęcia jest:
  - kontakt telefoniczny
  - SMS z pełnymi danymi dziecka: imię i nazwisko, nazwa placówki edukacyjnej, klasa/grupa, numer kontaktowy do Rodzica
  - uzupełnienie karty zgłoszeniowej uczestnika zajęć i przekazanie do instruktora

Regulamin udziału w obozie:

1. O zakwalifikowaniu się na Obóz decyduje termin zapisu u instruktora oraz wpłata zaliczki w określonym terminie.
2. Opłaty wpisowe w wysokości 100zł są bezzwrotne i pobierane podczas zapisu. Wchodzą w skład całej opłaty obozowej (tj. łączna kwota za obóz pomniejszona jest o opłatę wpisową).
3. Zaliczki i wpłaty powinny być wpłacane w terminie podanym w ogłoszeniu.
4. Zwrot wpłaconej zaliczki jest możliwy do ostatniego wyznaczonego dnia wpłaty zaliczek, podanego w ogłoszeniu.
5. W przypadku rezygnacji z obozu w czasie jego trwania lub w terminie niepozwalający na znalezienie kolejnego chętnego, opłata nie podlega zwrotowi.

Regulamin uczestnika Obozu Tanecznego

Organizator: Szkoła Tańca FLASH

Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do:
1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców obozu.
2. Przestrzegania wewnętrznego regulaminu hotelu, dostępnego na miejscu.
3. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie:
regulaminu kąpieli, p.poż, regulaminu wycieczek itp.
4. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia:
  - punktualnego przybywania na posiłki i zbiórki,
  - obowiązkowego udziału w zajęciach obozowych,
  - dbania o porządek w pokojach
  - dbania o higienę osobistą,
  - przestrzegania ciszy nocnej.
5. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, wycieczek, zajęć tanecznych itp.
6. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy problemów zdrowotnych np. ból głowy, ból mięśni, kaszel, duszności i inne.
7. Posiadania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz płynu do dezynfekcji rąk.
8. Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników obozu.
9. Przestrzegania wszystkich aktualnych wytycznych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych i innych rządowych rozporządzeń dotyczących sposobów walki z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 i innych zagrażających zdrowiu schorzeń.